ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee van band houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

I AM AWARE richt zich op training in persoonlijke ontwikkeling in de meest ruime zin, adem coaching en spirituele ceremonies. I AM AWARE is door Anna van Hamersveld bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 71684840.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze I AM AWARE, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van I AM AWARE. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten, mondeling en schriftelijk.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd. Alle offertes vervallen 14 dagen na offertedatum.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
 5. Na aanmelding via de website op I AM AWARE gaat de opdrachtgever akkoord met de prijzen zoals online worden gecommuniceerd bij de daarbij gehorende events.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden door overboeking naar IBAN NL 83 INGB 0796326622  t.n.v. A.M. van Hamersveld. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Artikel 7 | Annuleringsvoorwaarden

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging via mobiel 0640043410 of e-mail info@i-am-aware.nl door te geven aan opdrachtnemer.

Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg om te komen tot passende alternatieven, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. Annuleringsvoorwaarden kunnen ten alle tijden worden toegepast.

Wanneer de opdrachtgever zelf niet in staat is om deel te nemen, is een in de plaats stelling mogelijk mits de gegevens van vervangende deelnemer tijdig zijn ingediend en door I AM AWARE zijn goedgekeurd.

Artikel 7.1 | Annuleringsvoorwaarden bij deelname aan Ceremonies en/of meerdaagse events

Onderstaande kostenpercentages worden in rekening gebracht aan opdrachtgever of verrekend met eventuele restitutie bij annulering. De betalingsverplichting on basis van onderstaande blijft na annulering in alle gevallen van kracht.

–          Bij annulering tot 4 weken voor de ceremonie:
25% van het totaalbedrag, tenzij direct voor een andere datum wordt ingeschreven.

–          Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor de ceremonie:
50% van het totaalbedrag of 25% van het totaalbedrag mits direct voor een andere datum wordt ingeschreven.

–          Bij annulering tussen 2 week en 1 week voor de ceremonie:
75% van het totaalbedrag, of 50% van het totaalbedrag mits direct voor een andere datum wordt ingeschreven.

–          Bij annulering korter dan een week voor de activiteit of het niet verschijnen op de dag zelf wordt het totaalbedrag in rekening gebracht.

Na het doorlopen en insturen van het aanmeldingsformulier via www.i-am-aware.nl/aanmelden is opdrachtgeven verplicht om aan de betalingsverplichting te voldoen en voor een eventuele medische check bij de arts waar opdrachtnemer is aangesloten, indien opdrachtnemer dit noodzakelijk acht om verantwoord deel te nemen aan event. De kosten hiervoor bedragen €25,-. Indien opdrachtgever hier niet aan wenst mee te werken zijn bovenstaande annuleringsvoorwaarden van kracht. Opdrachtgever blijft verplicht om ook na zijn of haar aanmelding de opdrachtnemer op te hoogte te houden van wijzigingen in zijn medische situatie (emotioneel en fysiek). Indien het door wijzigingen in  medische situatie niet langer mogelijk is om deel te nemen zijn de risico’s hiervoor voor opdrachtgever en gelden bovenstaande voorwaarden.

Artikel 7.2 | Annuleringsvoorwaarden bij deelname aan prive coaching- en ademsessies

Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 72 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

Artikel 7.3 | Annuleringsvoorwaarden bij deelname aan een ademcirkel

Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 72 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland ademcirkel worden de kosten voor deelname in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

Artikel 7.4 | Annulering door opdrachtnemer

Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit moet worden geannuleerd door opdrachtnemer, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit annulering. U kunt in dat geval naar keuze in overleg een nieuwe datum inplannen of annuleren en afzien van betaling. Als er geen nieuwe datum wordt ingepland zullen reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd.

Indien een afspraak tussen opdracht gever en opdracht nemer tot stand komt en op de afspraak zelf blijkt dat het verzorgen van sessie of ceremonie niet verantwoord blijkt – ter beoordeling aan opdrachtnemer, is de opdracht nemer in geen enkel geval verplicht om reeds betaalde bedragen te restitueren.

Ook als blijkt dat opdrachtgever in verzuim is gebleven rondom het volledig en juist informeren over medische en psychische toestand, wat een contra indicatie voor deelname kan betekenen – ter beoordeling aan opdrachtnemer, blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever in stand. De annuleringsvoorwaarden, percentages en termijnen, zoals omschreven in artikel 7.1 zijn hierbij van kracht.

Artikel 10 | Geheimhouding

 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de ceremonies, coaching of trainingen.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Gegevensbescherming

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door I AM AWARE vertrouwelijk behandeld. I AM AWARE houdt zich aan de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan activiteiten binnen I AM AWARE geschiedt op eigen initiatief en zijn voor eigen risico.
 2. Opdrachtnemer accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgen van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de opdrachtgever verstrekt zijn.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een ceremonie of coaching sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 7. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 | Informatie verstrekking

 1. I AM AWARE verplicht zich tot het geven van de noodzakelijke informatie voor het veilig deelnemen aan activiteiten.
 2. Sommige medische en/of psychische aandoeningen en het gebruik van sommige medicijnen combineren niet met de aangeboden middelen. Daarom verplicht de deelnemer zich alle informatie te verstrekken die van belang mag worden geacht. Een medische adviseur zal deze informatie beoordelen, dit advies is altijd bindend.
 3. Bij niet tijdig aanlevering van de gevraagde informatie vervalt het recht op deelname.

Artikel 14 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.